Testfahrt Katamaran am 16.03.2017

  1. IMG_4292.JPG
  2. IMG_4294.JPG
  3. IMG_4299.JPG
  4. IMG_4300.JPG
  5. IMG_4316.JPG
  6. IMG_4317.JPG
  7. IMG_4318.JPG
  8. IMG_4319.JPG
  9. IMG_4320.JPG